Dây Nguồn 3 Chân Dẹt Tam Giác China & Australia AC Power Cord GB2099 to C13

Dây Nguồn 3 Chân Dẹt Tam Giác China & Australia AC Power Cord GB2099 to C13