Dây Nguồn 3 Chân 2 Dẹt 1 Tròn AC Power Cord Japan JIS 8303 to C13

Dây Nguồn 3 Chân 2 Dẹt 1 Tròn AC Power Cord Japan JIS 8303 to C13