Cáp DB25 Serial LPT Parallel 1284 Chuẩn Nối Tiếp Thẳng

Cáp DB25 Serial LPT Parallel 1284 Chuẩn Nối Tiếp Thẳng